logotype

Tidigare gillen:

Gille 28 oktober 2014

19.00 Framtiden för Trollhätte kanal, Per Lagerström berättar. Skall det bli nya slussar eller kan de nuvarande underhållas så att man kan fortsätta med nuvarande trafik? Vad finns det för alternativ?

Gille med Per Lagerström, Sjöfartsverket och Trollhätte kanal

Ni som är intresserade av framtida sjöfart på Vänern och inte var med på detta Gille och gick verkligen miste om ett mycket intressant föredrag av Per Lagerström, affärsområdeschef för Trollhätte kanal och Vänern.

Per började med att presentera Sjöfartsverkets verksamhet vars omfattning inte alla har klart för sig.

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut.

Sjöfartsverkets vision: Säkra sjövägar i en hållbar framtid genom maritimt partnerskap

Sjöfartsverkets affärsidé: Vi erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Vad det innebär i praktiken fick vi många exempel på.  Lotsning med 200 lotsar i arbete som fram till augusti i år utfört drygt 21000 lotsningar, isbrytning, utprickning av farleder, skötsel av fyrar, farledsmätning (denna kväll extra aktuellt med sjömätaren Jakob Hägg i Karlstad inre hamnen i väntan på bättre väder på Vänern) och hittills i år har man mätt ca 2000 km2, sjöräddning, samarbete med andra organisationer, m.m.

Trollhätte kanal omfattar totalt 6 st. slussar, en sluss i Lilla Edet, 4 st i Trollhättan och en i Brinkebergs kulle. Allt styrt från Kanalcentralen i Trollhättan.  Total lyfthöjd ca 43 m. Dessutom ansvarar man för fyrar och utprickning i Vänern. Från Kanalcentrum styr man även trafiken i Säffle- och Falsterbo- kanalen.

Idag transporteras det nära två och en halv miljon ton gods genom Trollhätte kanal. Kanalen passeras av ca 1500 yrkesfartyg och ca 3000 fritidsbåtar per år

Att den mest ekonomiska och miljömässiga vägen att frakta gods på är sjövägen på fartyg är de flesta överens om, det gäller bara att övertyga politiker om detta så att man ger samma ekonomiska förutsättningar mellan de olika transportslagen. Att transport av olja på järnväg stöds av staten är något som få vet och tas det stödet bort kommer det troligvis att fraktas oljeprodukter på Vänern igen.

Trollhätte kanal arbetar mycket med miljövänliga åtgärder. Ett exempel är att byta alla 700 farledljus i kanalen till mindre energikrävande LED armatur och därigenom reducera energibehovet med 85 %.

Slussarna idag har en begränsad livslängd. Även om slussportar och maskineri är i gott skick då slussarna i övrigt är i ett sämre skick än väntat. Det är framförallt sidor och även bottnar som är dåliga.  Livslängden är beräknad till 2030 och trots stora insatser med förstärkningar av sidor är det en överhängande fara för ras. Från utsidan ser sidorna i slussarna fina ut men de bakomvarande cementgjutna murarna är i mycket dåligt skick. Slussarnas tekniska livslängd begränsas av betongkonstruktionen. Livslängden på betongkonstruktionen är passerad, främst p.g.a. urlakning av cementen. Borrprover (Lunds Universitet) fastställer bl.a. att Betongen har varierande kvalitet där de sämsta proverna inte har någon hållfasthet alls.

Nästa stopp för underhåll är planerat till 2020/2021 och då på 6 månader.

Att man måste göra något åt detta är uppenbart och därför arbetar man med projektet Slussled 2030.

Planen är att bygga en ny led med endast 4 slussar med en längd på 110 m och en bredd på 17 m med ett djupgående på 5.4 m. Tveksamhet finns om längden då det är svårt att manövrera så långa fartyg i befintliga Vänerhamnar. Val av storlek har gjorts med utgångspunkt i att anpassa till vanligt förekommande fartygsstorlekar på kontinenten. Storleken på slussarna möjliggör mer effektiva fartyg avseende ökad lastkapacitet, t.ex. 5 containers i bredd vilket möjliggör ökad konkurrens i förhållande till andra trafikslag. Att minska till 2 slussar minskar slusstiden från 60 till 40 min. Kapacitet: 25-30 fartyg/dygn.

Sten från sprängningen av slussarna kan användas som skredsäkring i älven viket är nödvändig för möjlighet att öka avrinningen från Vänern om detta blir nödvändigt i framtiden.

Man har kommit långt i planeringen och underlag är framme för placeringen av de nya slussarna.

Trots detta krävs ett snart beslut om framtida slussar för att kunna vara i mål till 2030. Kostnaden för nya slussar ligger på ca 2,8 miljarder. Vi väntar med spänning på ett beslut från den nya regeringen.

Att frågestunden efter föredraget blev lång var väl inte oväntat men det innebar tyvärr också att många rusade iväg hemåt utan att stanna kvar för smörgås, pilsner och att umgås vilket är en viktig del av våra gillen.

Gille 30 september 2014

19.00 Ahlmark Lines presenterar sin verksamhet Hur ser man på framtiden för Vänersjöfarten. Vad är på gång?

Med över 30 medlemmar närvarande var det verkligen trevligt att ta emot de fyra man starka representanterna från Ahlmarks med John Weslien i spetsen, John är marknadschef för Ahlmarks Lines och med sig hade han medarbetare från Gävle, Härnösand och Norrköping. Gillet beklagar att vår teknik inte räckte för att kunna visa det bildmaterial som John hade med sig men vi blev lovade att få se bilderna senare.

John började med att presentera Ahlmarks Lines och kunde berätta att rederiet för närvarande har 5 fartyg i flottan men inga egna utan endast delägda samt på långtidscharter. Man opererar med fasta turer i Vänern från Kristinehamn till Hull Montrose samt Shoreham och i Östersjön från Skelleftehamn och Iggesund till Hull och Shoreham.

Ahlmark Lines är ett dotterbolag till O.F. Ahlmarks & Co Eftr A.-B, och idag kan man se vårt karaktäristiska A, som i Ahlmarks, i skorstenen på fartyg runt om i Europa.

Idag drivs Ahlmarkskoncernens shippingverksamhet av Ahlmark Lines, ett modernt transportföretag med en flotta, linjetrafik och service som förändras helt efter kundernas nuvarande och framtida behov. Det är trots det några saker man inte vill ändra på:

att vi genom vår närhet till våra kunder ska vara lyhörda och flexibla

att vi genom vår närhet till våra kunder ska vara lyhörda och flexibla

att kravet att våra fartyg alltid ska ha hög isklass för att kunna trafikera Vänern och Bottenhavet även under de strängaste vintrarna.

att vi är rädda om vårt anseende, och vårt motto är att erbjuda konkurrenskraftiga, säkra och miljövänliga transporter.

Man erbjuder linjetrafik och kontraktsfart mellan Vänern/Norrlandskusten och Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike.
Från Vänern är det flera linjeavgångar varje vecka till Storbritannien och från Norrlandskusten har vi linjeavgångar varannan vecka till Storbritannien.
Ahlmarks flotta fraktar varje år knappt en miljon ton gods. Det är ungefär 0,5 miljoner ton skogs- och stålprodukter utgående, och cirka 0,4 miljoner ton råvaror, främst salt, massaved och biobränslen hemgående. Systemet med linjetrafik enligt fast turlista gör det möjligt och kostnadseffektivt att skeppa även små godsmängder.

Hur ser man då på framtiden. Det är naturligtvis oroande med dessa nya hinder i sjötrafiken till Vänern som nu planeras i Göteborg i form av ny lågbro och där kommer man att överklaga tillsammans med andra berörda parter i Vänerområdet. Naturligtvis vill man se större och bredare slussar i Trollhätte kanal men närmast ser man på möjligheter för containertransporter med fartyg från Vänern som alternativ till dagens järnverkstransporter. Man oroas av den ofördelaktiga avgiftsbeläggning av sjötransporter som man har i Sverige. Ett exempel är hamnavgifter som ett fartyg får betala medan järnvägen är fri när man opererar i ett hamnområde. Det blev många frågor som ställdes om framtidens sjöfart både i Vänern och i Östersjöområdet men trots alla nya miljökrav och snedvriden avgiftspolitik i konkurrensen med Järnväg/lastbil så var John ändå optimistisk och med framtidstro för Ahlmark Lines. Tack John med kollegor för en synnerligen intressant kväll.

2014.10.16/Per L

 

 

Pubafton

Tisdagen den 27 maj 19:00 PUB afton. Denna gång tillsammans med Flottans Män och Polstjärnan. Vi var 35 st som mötte upp för en gemytlig kväll i fint vårväder. Grillarna var gödheta och fläskarre med tillbehör smakade fint. Efter maten delade man upp sig i lag och sedan blev det ett intensivt tävlande i pilkastning, varpa och frågesport. Lag Röhse ryckte loss med vinst i pilkastning medan lag Thunering vann varpan tätt följd av lag Fyrvaktaren. Efter frågesporten var det ett under att ordföranden kunde få ihop ett resultat. Det visade sig att lagen Thurnering och Röhse hamnat på samma poäng och lagen kunde först skiljas åt genom en klurig historisk extrafråga. Lag Thurnering avgick med segern. Humöret var på topp och många röster hördes om att detta måste vi göra om.

Nu ser vi fram mot en skön varm sommar och så ses vi till Årets resa som går till Dalslands kanal onsdagen den 27 augusti som start på höstens aktiviteter. Se program i Spantrutan nummer 2. 2014

Ämnet är inre vatten vägar

Tisdagen 29 april. Inre vattenvägar,  Henrik Källsson reder ut begreppen. Det är inte så ofta vi har en representant från ett Vänerrederi. Vi fick en fin redovisning av utvecklingen av Thunrederiet och vad som är på gång med nya fartygstyper och hur man ser på framtiden.

Årsmötet

Tisdagen den 25 mars Årsmöte med val av ordförande, delar av styrelsen, godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning mm. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande omvaldes Per Lindén. Följande ledamöter omvaldes på två år: Johnny Asp, Åke Sallnäs och Bengt Stjernlöf och som ny ledamot av styrelsen för två år valdes Peter Hertting .

Som suppleanter i styrelsenför ett år omvaldes Bernt Magnusson och Lennart Sjöholm och som ny suppleant i styrelsen valdes Yngve Andersson

Kryssningstrafik på Vänern

Tisdagen den 25 feb 19:00 Lars Sandberg, Kryssningstrafik på Vänern. Gunnar Hellerström skärgårdsutveckling.

Lars presenterade en förstudie om förutsättningarna för kryssningstrafik på Vänern. Det är i segmentet med små kryssningsfartyg som man tittat på. 

Sveriges insats i vattnen utanför Somalias kust

Tisdagen den 28 jan 19:00 Per Åstrand berättade om Sveriges insats i vattnen utanför Somalias kust

Pär Åstrand har en bakgrund som officer i marinen. Efter studier till läkare är han nu överläkare på narkos- och intensivavdelningen på Torsby sjukhus. Uppväxt i Karlskrona har det varit en dröm att få göra en långresa med något av marinens långresefartyg. Nu fick han istället möjlighet att under ett par månader, som chefsläkare ombord på HMS Carlskrona, delta i försvarets tredje förband ME03 som ingick i EU-styrkan i Adenviken viket var både spännande och med många dramatiska inslag. Piratverksamheten i detta område är ett stort hot mot sjöfarten i området men har börjat avta sedan ett flertal insatser gjorts för att skydda fartygen mot att bli kapade. Förutom marina insatser har utrustning ombord för att hindra piraterna att komma ombord utvecklats men den kanske största effekten är att fartygen nu har beväpnade vakter ombord som kan besvara en beskjutning från pirater och därmed förhindra att de kommer ombord. Även om piratverksamheten avtagit i Adenviken kan man se att problemet istället ökar utanför den nigerianska kusten. Vi fick även höra lite om livet ombord och hur man utför uppdraget man fått från EU. Pär berättade också att han haft en hel del att göra med att bota sjömän och även opererat ombord med lyckat resultat. Tack Pär för en intressant och spännande kväll.

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB