logotype
Felmeddelande:
 • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med id: 42

Stadgar för Värmlands Sjöfartsgille

 § 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Värmlands Sjöfartsgille, nedan kallat Gillet. Föreningen är ideell och obunden.     

§ 2 Föreningens ändamål

Gillet har till ändamål att främja kunnskap om aktuell och historisk sjöfart i första hand på Vänern och angränsande farvatten.

Gillet ska uppfylla sitt ändamål genom föredragsverksamhet (gillen) för medlemmarna och för allmänheten, genom andra aktiviteter för allmänheten inom verksamhetsområdet, genom utgivandet av tidningen Spantrutan samt genom annan därmed förenlig verksamhet.

Det ankommer på styrelsen att årligen ta fram en verksamhetsplan, som ska fastställas av årsmötet.     

§ 3 Föreningens säte

Gillet har sitt säte i Karlstads kommun, Värmlands län.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap erhålls efter ansökan av fysisk person eller organisation. Årsmötet kan utse särskilda hedersmedlemmar. Medlem ska betala den avgift som årligen fastställs av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift. Medlem ska verka för gillets ändamål och förbinder sig att följa dess stadgar.

Angående utträde eller uteslutning av medlem, se §§ 13 och 14.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen består av ordföranden samt ytterligare sex ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer föreningens anses behöva.  Styrelsen kan vidare adjungera annan person till styrelsen vid enstaka tillfälle och för särskilt ändamål. Vid förfall för ledamot inträder suppleant.  Avgår ledamot av styrelsen före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å gillets vägnar såvitt annat inte föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen verkställer av årsmötet fattade beslut, handhar gillets ekonomiska angelägenheter och för räkenskaper samt avger vid årsmötet årsredovisning och verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren eller på begäran av minst hälften av övriga ledamöter.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Gillets firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden, vice ordföranden eller kassören, två i förening, eller av den styrelsen utser.

§ 7 Räkenskaper

Gillets räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) ska överlämnas till föreningens revisorer senast före januari månads utgång.

Det ankommer på styrelsen att årligen ta fram en budget, som ska fastställas av årsmötet.                  

 

§ 8 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Dessa ska senast på årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är gillets högsta beslutande organ, hålls årligen före mars månads utgång.                    

Kallelse till årsmötet ska under rubriken Årsmöte föras in i det nummer av Spantrutan, som kommer ut närmast före årsmötet. Där ska även de andra handlingar föras in, som ska behandlas på årsmötet, såsom årsredovisning, verksamhetsberättelse, propositioner och motioner, i den mån de då finns tillgängliga. Kallelse ska även läggas ut på Gillets webb-sida samtidigt som den förs in i Spantrutan. Övriga handlingar till årsmötet ska fortlöpande läggas ut på webb-sidan.

Inför årsmötet ska röstlängd upprättas grundad på vid denna tidpunkt betalda medlemsavgifter.

Förslag av enskild röstberättigad medlem, motion, inlämnas till styrelsen senast 21 dagar före årsmötet. Gäller motionen förslag till stadgeändring eller fråga om gillets upplösande ska motionen inlämnas senast 30 dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor och ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det år som gått.
 7. Genomgång av revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästa kalenderår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter, två vart annat år. Val av suppleanter för ett år.
 13. Val av två revisorer och en suppleant för ett år.
 14. Val av två personer som valberedning för ett år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Vid omröstning på årsmöte fattas beslut med enkel majoritet, dock ej beslut om stadgeändring eller beslut om att upplösa gillet, se §§ 12 och 15 nedan.

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst en tiondedel av medlemmarna kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. I begäran från medlemmar ska framgå vilka ärenden mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden tas upp som angetts i kallelsen.

För extra årsmöte gäller i tillämpliga delar det som stadgas för ordinarie årsmöte.

 

§ 11 Rösträtt, beslut, omröstning och beslutsmässighet på årsmöte

Rösträtt tillkommer person som finns med i röstlängden och som är närvarande på årsmötet. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet genom handuppräckning utom i fråga där någon begärt sluten omröstning, då omröstning sker med röstsedlar.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgarna. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, som han är ansvarig för. Ledamot av styrelsen får inte heller delta i val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid mötet.

§ 12 Regler för ändring av stadgarna

Förslag till ändring av stadgarna får ges av styrelsen eller enskild medlem. För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedels majoritit av avgivna röster.

§ 13 Utträde

Medlem, som vill utträda ur gillet, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Styrelsen ska i nästkommande styrelseprotokoll anteckna att medlemmen utträtt ur Gillet. Medlemmen anses ha utträtt den dag begäran om utträde kom in till styrelsen.

§ 14 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur gillet av annan anledning än underlåtenhet att betala beslutade avgifter eller att medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

För fråga om uteslutning av annan anledning än underlåtenhet att betala medlemsavgift gäller följande. Ett sådant ärende får inte avgöras innan medlemmen skriftligen fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att skriftligen yttra sig i frågan inom det antal dagar styrelsen bestämt, dock minst tio. Beslut om uteslutning ska fattas skriftligen. Skälen för uteslutning ska anges. Beslutet ska tillställas den berörde inom tio dagar från det att det fattats. Ett sådant beslut kan hänskjutas till årsmötet i egenskap av Gillets högsta beslutande organ.         

 

§ 15 Upplösande av Gillet

Fråga om upplösande av Gillet prövas endast av ordinarie årsmötet. För ett beslut om upplösande krävs två tredjedels majoritet av antalet vid mötet avgivna röster. Om Gillet upplöses ska dess tillgångar fördelas så att ekonomiska tillgångar överlämnas till Sjöräddningssällskapet, SSRS, medan inventarier, bibliotek, konst, fotografier och liknande tillgångar överlämnas till Vänermuseet i Lidköping.

Dessa stadgar har antagits vid årsmötet den 31 mars 2015 och ersätter tidigare versioner från 1991 och framåt.

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB