logotype

Oktoberfest 17 oktober 2019

“Octoberfest” TORSDAGEN den 17:e October kl 18:00 då tillhörande dryck och mat serveras till självkostnadspris (ca 100)

Flottans Män har inbjudit VSG's styrelse och medlemmar. Med minnet av förra årets fest så blir detta ett härligt kalas.


Deltagar anmälan till dessa festligheter kan göras antingen med SMS eller telefon till Ingela (070-303 75 50) eller Kjell (0727-45 40 35) senast 10 oktober.

 

Skeppsfest 19 september

“SkeppsFest” TORSDAGEN den 19:e September, kl 18:00. då Ärtsoppa med sedvanliga tillbehör serveras till en kostnad av det facila priset av 50kr.

Flottans Män har inbjudit VSG's styrelse och medlemmar

Deltagar anmälan till denna festlighet kan göras antingen med SMS eller telefon till Ingela (070-303 75 50) eller Kjell (0727-45 40 35) senast en vecka före ovan datum.

Gillen ny tid

Styrelsen har beslutatt att våra Gillen skall börja kl. 18.00

Styrelsen 2019

VSG – STYRELSE 2019-2020 

ORDFÖRANDE:

Kjell Landin (1/1år)                               Firma

0727 45 40 35 

VICE ORDFÖRANDE:                        

Karl-Gustav Liljeberg (2/2 år)              Uthyrnings syst. & kontroll; Nycklar & Lokalinspektion

070 540 77 89                                     Firma           

 SEKRETERARE:                                

Lennart Sjöholm (1/2 år)                      Sekreteraruppgifter + Styrelsematerial

070 847 22 71                                        Redaktionskommitté Spantrutan - Medlem

KASSÖR:

Johnny Asp (2/2 år)                              Finanser, Bokföring, Medlemsavg. Medlemsregister

070 683 62 13                                        Utskickslista/Spantrutan & Revisorkontakt, Firma

ORDINARIE LEDAMOT:

Ingela Bergström (2/2 år)                     Medlemsrekrytering & Medlemsvård

070 303 75 50                                        Fastighetsvård & kommunkontakt fastighet

ORDINARIE LEDAMOT:

Bengt Stjernlöf (2/2 år)                         Redaktionskommitté Spantrutan – Layout, Editering &

070 563 42 90                                        teknisk hantering

ORDINARIE LEDAMOT:

Tomas R. Olsson (1/2 år)                     Medlemsrekrytering & Medlemsvård

073 353 92 22                                        Sponsor rekrytering & kontakt (Annonser Spantrutan)

SUPPLEANT:

Lars-Ingvar Schutzer (1/1år)               Medlemsrekrytering & Medlemsvård

070 910 84 61                                        Bibliotek

SUPPLEANT:

Sverker Lundgren (1/1 år)                   Medlemsrekrytering & Medlemsvård

070 286 10 68                                        Sponsor rekrytering & kontakt (Annonser Spantrutan)

REVISOR:

Bengt Kjellberg (1/1 år)

070 3797200

REVISOR:

Peter Hertting (1/1 år)                              Redaktionskommitté Spantrutan - Medlem

070 530 06 21

REDAKTIONSKOMMITTÉN – SPANTRUTAN;

PER LINDEN; 070 262 04 87 är ”Sammankallande” medlem förutom ovan nämnda medlemmar

WEBBSIDA - UNDERHÅLL;

Per Linden hjälper till med underhåll, men kräver uppdaterat material & underlag från styrelsen.

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2019 

  Protokoll fört vid årsmöte Värmlands Sjöfartsgille 2019-03-26.

§1     Ordf. Kjell Landin öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§2     Parentation för under året avlidna medlemmar.

§3     Vid fastställande av röstlängd för mötet visade det sig att 15 betalande medlemmar var närvarande.

§4     Kjell Landin valdes av mötet att leda detsamma. Som sekr. för mötet valdes Karl Gustaf Liljeberg

§ 5    Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötesprotokollet. Mötet beslutade Sverker Lundgren och Lennart Sjöholm

§ 6    Frågan om årsmötets behöriga utlysande besvarades av mötet med ett enhälligt ja.

§ 7    Mötet godkände dagordningen utan några yrkanden.

§ 8    Verksamhetsberättelsen för 2018, som fanns att tillgå vid mötet och i Spantrutan 2019–1, godkändes och beslutades att läggas till handlingarna.

§ 9    Beträffande Gillets ekonomiska ställning per 2018-12-31 meddelade Gillets kassör Jonny Asp, att ekonomin är god med ett plusresultat. Bl.a. ökade intäkterna pga. Spantrutans Jubileumsnummer Dalslands Kanal. Uthyrning av lokaler har också gett intäkter.             Medlemsantalet har dock sjunkit något. I övrigt hänvisar Asp till balansräkningen, som mötet enhälligt beslutade att godkänna.

§ 10  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret föredrogs av Bengt Kjellberg. Han hade några synpunkter men var nöjd med verksamheten och poängterade kassörens arbete samt föreslår mötet ansvarsfrihet.

§ 11  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret besvarades av mötet med ett enhälligt ja. 

§ 12  Val av styrelse för verksamhetsåret 2019

  • Ordförande Kjell Landin 1 år
  • Två ledamöter 2 år, Lennart Sjöholm och Tomas R Olsson
  • Två suppleanter 1 år, Lars-Ingvar Schützer och Sverker Lundgren
  • Två revisorer 1 år, Bengt Kjellberg och Peter Hertting

        Bengt Stjernlöf, Jonny Asp, Karl-Gustaf Liljeberg och Ingela Bergström har 1 år kvar.  

Beträffande ny Valberedning har styrelsen inte lyckats få fram någon ny sådan för nästa verksamhetsår. Ordföranden frågade då de närvarande om någon var intresserad, men ingen visade något intresse. Så även kommande verksamhetsår får styrelsen hantera uppgiften.  

§ 13     Mötet beslutade, efter förslag från styrelsen, om oförändrad årsavgift 250 kr för verksamhetsåret 2020.

§ 14     Ang. förslag till verksamhetsplan och budget för 2019, som medlemmarna tidigare kunnat ta del av, beslutade mötet att godkänna förslagen.

§ 15     Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 16     Ordf. Kjell Landin tackade för förtroendet att leda årsmötet och avslutade detsamma.

Mötet avslutades med sedvanligt kaffe.        

 

/ Kjell Landin /                                                                               / Karl Gustaf Liljeberg /

  ordf.                                                                                                         sekr.

/ Lennart Sjöholm /                                                                         / Sverker Lundgren /

   just.                                                                                                      just.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               

 

Måndagskaffet

Måndagskaffet fortsätter nu som vanligt och  vi börjar vid 11-tiden i Gamla Hamnkaptenbostaden. Förutom kaffe och trevlig samvaro så försöker vi också att göra lite nytta för att hålla igång våra fina lokaler.

Hjärtligt välkomna

 

 

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB