logotype

Inför årsmötet 2018-03-27

Dagordning för mötet

§ 1   Årsmötet öppnas

§ 2   Parentation

§ 3   Fastställande av röstlängd för årsmötet

§ 4   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§ 5   Val av två justeringsmän som rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet

§ 6    Frågan om mötets behöriga utlysande

§ 7    Frågan om godkännande av förslaget till dagordning

§ 8    Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2017

§ 9    Föredragning av Gillets ekonomiska ställning den 31 december 2017

§ 10  Föredragning av revisorernas berättelsen

§ 11  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12  Val

         Ordförande för ett år

         Ledamöter för två år

         Suppleanter för ett år

         Två revisorer samt en suppleant för ett år

         En valberedning om tre medlemmar för ett år

§ 13  Medlemsavgift för 2019. Styrelsens föreslår 250 kronor

§ 14  Förslag från styrelsen om verksamhetsplan och budget för 2018

§ 15  Motioner från medlemmarna (ska ha lämnats in till styrelsen senast 21 dagar före årsmötet)

§ 16  Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse för Värmlands Sjöfartsgille 2017

Styrelsen

har sedan årsmötet den 28 mars 2017 utgjorts av

Peter Hertting, ordförande,

Kjell Landin, vice ordförande,

Åke E. Gunnarsson, sekreterare (lämnade styrelsen under sommaren)

Johnny Asp, kassör,

Åke Sallnäs, ledamot,

Bengt Stjernlöf, ledamot,

Lennart Sjöholm, ledamot,

Yngve Andersson, suppleant,

Karl Gustaf Liljeberg, suppleant.

Revisorer  

har varit Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnson samt Leif Johansson, suppleant.

Valberedningen

 har utgjorts av Per Lindén, sammankallande, samt Lars-Erik Johnson (avliden under året) och Kenneth Magnusson.

Medlemmar

Värmlands Sjöfartsgille hade vid årsskiftet 2017/2018 229 medlemmar, vilket ska jämföras med 227 medlemmar föregående årsskifte. Under 2017 bedrevs en aktiv rekryteringskampanj.

Mötesverksamheten

 Årsmötet den 28 mars 2017 samlade 19 medlemmar.

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden. Ytterligare arbetsmöten har genomförts utan protokoll.

gillen har genomförts.

Den 31 januari besöktes Gillet av Tomas Riste, Region Värmland, som berättade om läget kring slussarna i Göta älv, 22 deltagare.

Den 21 februari besökte Gillet Hammarö skärgårdsmuseum, 15 deltagare.

Den 25 april besöktes gillet av Ingvar Dyberg, som talade över ämnet Farleder på i Vänern och på Göta älv, 31 deltagare.

Den 30 maj hölls en Marthaafton tillsammans med Polstjärnan och Flottans män, 20 deltagare.

Den 26 september besöktes gillet av Gunnar Åberg, som berättade om Lurö, 31 deltagare.

Den 31 oktober besöktes gillet av Marie Gautier och Arne Eklund som berättade om den konstnärliga verksamheten, Stolta fyrar i norra Vänern, 18 deltagare

Den 21 november berättade Lennart Sjöholm om fallskärmshoppning, 15 deltagare.

Julgille planerat till den 12 december fick ställas in, då för få intresserade anmält sig.

Spantrutan

Gillets tidning Spantrutan har getts ut i fyra nummer, 28 sidor per nummer. Redaktionskommittén har bestått av Per Lindén, Bengt Stjernlöf, Åke E. Gunnarsson, Åke Sallnäs, Johnny Asp och Peter Hertting. Tidningen har fått positiva kommentarer i bl.a. Nya Wermlandstidningen.

Krigsseglardagen

Den traditionella krigsseglardagen hölls den 3 september i samarbete med Karlstads domkyrkoförsamling med god uppslutning av dem som deltagit i högmässan. Flottans män medverkade med fanborg. Peter Hertting höll ett kort tal och lade ned en krans vid minnesstenen utanför domkyrkan. Arrangemanget stöds av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Måndagskaffe

Gillet och Flottans män har haft gemensamt måndagskaffe under terminerna.

Trivselgruppen

är ett samarbetsorgan för de tre föreningarna i Gamla Hamnkapstensbostaden, Sjöfartsgillet, Flottans män och Polstjärnan. Gruppen har haft tre sammanträden under året, den 6 mars, den 19 april och den 28 november.

 Ekonomi

Gillets ekonomi har efter en svacka förstärkts. För 2017 redovisas ett obetydligt underskott. Gillets ekonomiska ställning mer i detalj kommer att framgå av den resultat- och balansräkning, som läggs fram vid årsmötet.

Fastigheten

Gillet hyrde under perioden den 11 oktober - den 31 december ut de tre föreningarnas gemensamma utrymmen på nedervåningen av Gamla Hamnkaptensbostaden till Viktäktarna i Karlstad dagtid under onsdagar för 4 000 kronor. Intäkten användes till bekostnad av städning av föreningarnas gemensamma utrymmen och Gillets bibliotek.

Övrigt

 Gillet har vid några tillfällen under 2017 kunnat hjälpa företrädare för allmänheten att spåra anhöriga, som seglat i fartyg med anknytning till Vänern.

Karlstad i januari 2018

Styrelsen

Måndagskaffet

Vi börjar som vanligt vid 10-tiden i Gamla Hamnkaptenbostaden. Förutom kaffe och trevlig samvaro så försöker vi också att göra lite nytta för att hålla igång våra fina lokaler.

Hjärtligt välkomna

 

 

 

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 28 mars 2017

 

§ 1. Förklarades årsmötet öppnat av ordförande Peter Hertting, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Fastställde årsmötet röstlängd för årsmötet. Antecknades totalt 16 röstberättigade medlemmar.

§ 3. Kjell Landin valdes enhälligt att leda dagens årsmöte.

§ 4. Att föra dagens protokoll utsågs Åke E Gunnarsson.

§ 5. Att justera dagens protokoll valdes Tomas Olsson och Rolf Nilsson.

§ 6. Förklarades årsmötet behörigen utlyst.

§ 7. Dagordningen godkändes utan några enskilda yrkanden.

§ 8. Årsmötet förelades verksamhetsberättelse för 2016. Meddelades att medlemsantalet under det gångna verksamhetsåret sjunkit med runt 10 %, d v s med samma omfattning som under det före-gående verksamhetsåret, totalt sett en tråkig utveckling. Styrelsen har dock redan tagit itu med problemet och hoppas att kanske kunna öka medlemsantalet något.

Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 9. Förelades årsmötet bokslut för verksamhetsåret 2016.

Bokslutet kommenterades utförligt av Gillets kassör, Johnny Asp. Han berättade bl a att årets blygsamma underskott, 661:70 kr, till stor del beror på minskad lokaluthyrning, något som i sin tur beror på reparationer och ombyggnader i uthyrningsdelen av Gamla Hamnkaptensbostadens undervåning. Betydelse har givetvis också minskade medlemsavgifter samtidigt som möjligheterna till anslag respektive bidrag funnits vara mycket begränsade.

Årsmötet beslutades enhälligt

att fastställa balansräkningen, samt

att föra underskottet i ny räkning.

§ 10.  Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 förelades årsmötet och kommenterades i tillämpliga delar av revisor.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11. Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2016 ansvarsfrihet.

§ 12. Kunde noteras till protokollet att några motioner inte förelåg för behandling av årsmötet.

§ 13. Upptogs till behandling frågan om val av dels styrelse, dels övriga förtroendevalda, för verksamhetsåret 2017. Valberedningens ordförande föreslog årsmötet följande;

Val av ordförande: omval av Peter Hertting

Ledamöter två år: omval av Kjell Landin, nyval av Lennart Sjöholm

Suppleanter ett år: Yngve Andersson och Karl Gustaf Liljeberg

Revisorer ett år: ordinarie; Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnsson, suppleant; Leif Johansson

Årsmötet beslutades enhälligt

att fastställa Valberedningens förslag, samt

att omvälja Valberedningen för verksamhetsåret 2017.

§ 14. Årsmötet beslutade enhälligt att medlemsavgiften även för 2018 skall vara 250: -

§ 15. Vid årsmötet upptogs två frågor, väckta enskilda medlemmar. Dels frågan om ständigt medlemskap i Gillet, dels också frågan om utseende av hedersmedlem, vilken dock – meddelades det - redan kan utses av styrelsen.

Beslutades att överlämna första förslaget till styrelsen för beredning för att återkomma till årsmötet 2018 med yttrande/förslag i ärendet.

§ 16. Förelades årsmötet Verksamhetsplan för år 2017, varvid ställdes fråga om varför så få resor för närvarande arrangeras för medlemmarna till intressanta objekt. Meddelades att skälet hittills varit för dålig anslutning men att nya initiativ ska tas. Vidare meddelades samtidigt att årets inställda ”majgille” möjligen kommer att ersättas med en skärgårdstur med ”Polstjärnan” för medlemmarna i Gillet.

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa nämnda verksamhetsplan.

§ 17. Upptogs så till behandling förslag till budget för verksamhetsåret 2017. Kassören Johnny Asp hade en ganska positiv syn möjligheterna att öka inkomsterna, t ex genom ökad uthyrning av lokaler, genom fler medlemmar m.m.

Beslutade årsmötet enhälligt att fastställa förslaget till budget för 2017.

18. Då några fler frågor inte fanns på dagordningen tackade ordföranden för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:                          Justerat:                     Justerat:

 

Åke E Gunnarsson                     Kjell Landin               Tomas Olsson                Rolf Nilsson

sekreterare                                  Ordförande                 Justeringsman                Justeringsman

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB