logotype

Inför Årsmötet 2017-03-28

Värmlands Sjöfartsgilles årsmöte 28 mars 2017

Dagordning

§1. Årsmötets öppnande.

§2. Parentation.

§3. Fastställande av röstlängd.

§4. Val av ordförande vid årsmötet.

§5. Val av sekreterare vid mötet.

§6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

§7. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.

§8. Godkännande av dagordning.

§9. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2016.

§10. Gillets ekonomiska ställning per den 31/12 2016 samt i ’

anslutning därtill:

a) besluta om årets resultat.

b) besluta om fastställande av balansräkning.

§11. Revisionsberättelsen.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§13. Behandling av motioner som inkommit till styrelsen

senast 21 dagar före årsmötet samt ev. propositioner från

styrelsen.

§14. Val av:

a) - Ordförande (1)för ett år.

b) - Ledamöter (3) för två år.

c))- Suppleanter (2) för ett år.

d) - Revisorer (2) och revisorssuppleant (1) för ett år.

e) - Valberedningens medlemmar (3) för 1 år.

§15. Fastställande av medlemsavgift för 2018.

§16. Förslag från styrelsen:

a) Budget för verksamhetsåret 2017

b) Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017.

§17. Årsmötets avslutande

 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

STYRELSE

Styrelsen för Värmlands Sjöfartsgille har sedan årsmötet den 29 mars 2016 utgjorts av:

Peter Hertting ordförande

Kjell Landin vice ordförande

Sverker Lundgren/Åke E. Gunnarsson sekreterare

Johnny Asp kassör

Åke Sallnäs ledamot

Bengt Stjernlöf ledamot

Yngve Andersson suppleant

Bernt Magnusson suppleant

Revisorer har sedan årsmötet varit Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnson med Leif Johansson som suppleant.

Valberedningen har utgjorts av Per Lindén, sammankallande, samt Lars-Erik Johnson och Kenneth Magnusson.

MEDLEMMAR

Värmlands Sjöfartsgille hade vid årsskiftet 2016/2017 227 medlemmar, viket ska jämföras med föregående årsskifte 253 medlemmar. Årsskiftet dessförinnan hade Gillet 273 medlemmar. Enligt statistik redovisad i nr 4 av Spantrutan för 2016 hade Gillet sin medlemstopp 2008 med bort emot 350 medlemmar. Väl medveten om att medlemstalen tidvis varit överskattade är det ändå svårt för styrelsen att blunda för att det går utför. En riktad rekryteringskampanj är därför tänkt för 2017. Gillet hade vid årsskiftet en hedersmedlem, Lars-Erik Johnson.

VERKSAMHETEN

MÖTEN

Årsmötet den 29 mars 2016 samlade 23 medlemmar.

Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden.

Ytterligare arbetsmöten har genomförts utan protokoll.

GILLEN

Utöver årsmötet har det hållits åtta gillen.

26 januari.

Tema: propellertillverkning vid Rolls Royce i Kristinehamn,

27 deltagande.

23 februari.

Tema: NOHAB:s export av ånglok till Sovjetunionen (”ryssloken”), 31 deltagande.

26 april.

Tema: Hydrographica sjökort, 24 deltagande.

31 maj.

Tema: grillafton, 24 deltagande inkluderande medlemmar från Flottans Män och Polstjärnan.

20 september.

Tema: översvämningsskydd i Karlstads kommun, 18 deltagande.

25 oktober.

Tema: tankerfartygens historia, nutid och framtid, 30 deltagande.

29 november.

Tema; filmafton

13 december:

Tema: tjugofemårsjubileum med musik, föredrag och julbord, 32 deltagande, bland dem företrädare för Flottans män och Polstjärnan.

 SPANTRUTAN

Gillets tidning Spantrutan har getts ut i fyra nummer, 28 sidor per nummer med ett undantag. Bengt Stjernlöf har varit redaktör och lett en redaktionskommitté med Åke Sallnäs, Johnny Asp, Peter Hertting och Åke E Gunnarsson. Tidningen har kommenterats positivt, bl a. Nya Wermlands-Tidningen.

KRIGSSEGLARDAGEN

Den traditionella krigsseglardagen hölls den 25 september i samarbete med domkyrkoförsamlingen med god uppslutning bland dem som deltagit i högmässan. Peter Hertting höll ett kort tal och lade ned en krans vid minnesstenen. Arrangemanget stöds av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

MÅNDAGSKAFFE

Det traditionella måndagskaffet har hållits av Gillet och Flottans män tillsammans varje måndag under terminerna.

BIBLIOTEK MED ANTIKVARIAT

Viss utlåning och försäljning har förekommit.

GÅVOR

Gillet har under året emottagit gåvor, bl.a. en omfattande fotosamling samt gåvor i anslutning till tjugofemårsjubileet.

TRIVSELGRUPPEN

Trivselgruppen är ett samarbetsorgan för de tre föreningarna i Gamla Hamnkaptensbostaden, Sjöfartsgillet, Flottans män och Polstjärnan. Gruppen har haft tre protokollförda sammanträden under året. Vid sammanträde den 27 oktober deltog kultursekreteraren Birgitta Colvin från Karlstads kommun. Gillet har i trivselgruppen företrätts av Peter Hertting och Yngve Andersson.

HEMSIDAN

På Gillets hemsida, www.varmlandssjofartsgille.com, presenteras kommande gillen och refereras gillen som varit. Där finns också annan information om Gillet.

EKONOMI

Gillets ekonomiska ställning framgår av den resultat- och balansrapport, som läggs fram vid årsmötet.

ÖVRIGT

Under sommaren drabbades Gamla Hamnkaptensbostaden av en vattenskada, som berör Polstjärnans lokal och det gemensamma köket. Skadan har på så sätt påverkat Gillets verksamhet att jul- och jubileumsgillet fick hållas i hyrda lokaler, Karlstads Segelsällskaps klubbhus. Reparationerna var vid årsskiftet ännu inte avslutade.

Gillet har under året bevakat en fordran i en konkurs vid Värmlands tingsrätt och erhållit full utdelning.

Karlstad januari 2017

STYRELSEN


FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

STADGAR

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet för varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan, där verksamheten preciseras för att uppnå Gillets ändamål enligt § 2 i stadgarna.

LEDNING OCH STYRNING

Under februari ska hållas ett seminarium med styrelsen och andra medlemmar. Syftet är att ta fram arbetsformer för Gillet, som engagerar fler medlemmar och som effektiviserar arbetet inom Gillet. I detta projekt ingår bl.a. den framtida skötseln av Gamla hamnkaptensbostaden, organisationsformen för Spantrutan och ett program för medlemsrekrytering. Förslag från seminariet ska redovisas vid årsmötet den 28 mars.

GILLEN

Under vintern och våren ska fem gillen hållas, varav ett är årsmötet den 28 mars. Program för de övriga är fastställda, den 31 januari, då Tomas Riste, Region Värmland, talar om dagsläget för slussfrågan i Trollhättan, den 21 februari, då vi besöker Skärgårdsmuséet på Hammarö och den 25 april, då Ingvar Dyberg, tidigare lotsbefälhavare för Vänerns Seglationsstyrelse och chef för Trollhätte kanalverk talar om farleder på Vänern och Göta älv. För den gemensamma våravslutningen för Flottans män, Polstjärnan och Gillet har vi inom trivselgruppen diskuterat om vi skulle kunna göra en utfärd med S/S Polstjärnan.

Under hösten ska det hållas fyra gillen, varav det i december är ett jul gille. Övriga gillen är inte planerade ännu. Vissa möten kommer att vara öppna för allmänheten och då annonseras i Karlstads kommuns evenemangsdatabas. Det är viktigt att de intressanta föredrag som hålls i Gillet marknadsförs som ett led i den nödvändiga utåtriktade verksamheten.

KRIGSSEGLARDAGEN

Den traditionella krigsseglardagen kommer att genomföras en söndag i september i domkyrkan. Mer information kommer i Spantrutan. Det är självklart att hedra minne av de som arbetat inom yrkessjöfarten och förolyckats där under andra världskriget. Program fastställs i samråd med företrädare för Karlstads domkyrkoförsamling.

MÅNDAGSTRÄFFAR

Planerade måndagsträffar var under senhösten 2016 inställda på grund av reparationsarbeten efter en vattenskada i undervåningen. Reparationsarbetena i det gemensamma köket beräknas vara avslutade till månadsskiftet januari/februari. Därefter kan måndagsträffarna återupptas.

SPANTRUTAN

Tidningen är planerad till fyra nummer under 2017. Under våren planeras följande utgivningar: Nr 1 har manusstopp den 25 januari med distribution vecka 7 och nr 2 har manusstopp den 25 april med distribution vecka 20. Övriga nummer bestäms senare. Bengt Stjernlöf lämnar redaktörssysslan efter det att nr 1 för 2017 getts ut. Per Lindén har åtagit sig att svara för nr 2. Vid det seminarium som presenterats ovan kommer den framtida redaktionen för Spantrutan att diskuteras.

Det behövs fler annonsörer till tidningen.

BIBLIOTEKET OCH ANTIKVARIATET

Biblioteket hålls öppet måndagar med måndagsmöten klockan 10.00 - 12.00 samt en timme före varje gille för utlåning till medlemmar. Det innehåller ungefär 1 200 titlar. Ny litteratur kommer att anskaffas efter beslut i styrelsen. I antikvariatet finns ungefär 200 titlar till försäljning. Inköp till antikvariatet kommer inte att ske. Gåvor tas dock emot.

MARITIMA RARITETER

Det inköpsstopp som gällt sedan 2015 fortsätter att gälla. Här får vi förlita oss på gåvor.

DOKUMENTATION

Tidigare beslut att inventera och dokumentera tavlor, bilder och andra inventarier i Gillets ägo har inte fullföljts under 2016 men nämnda åtgärder ska genomföras under 2017.

Den Knutssonska bildsamlingen ska skannas och göras sökbar på en databas. För detta ska bidrag sökas ur någon fond.

HEMSIDA / IT

Gillets hemsida ska hållas uppdaterad och vara ett komplement till Spantrutan när det gäller information till medlemmarna, hjälpa till att skapa kontakter och sprida kunskap om föreningen. Hemsidans hantering mer konkret ska tas upp vid seminariet.

FASTIGHETEN

Erfarenheter från senare år visar att skötseln av Gamla hamnkaptensbostaden kräver större arbetsinsatser än vad Gillet hittills satt av. Ansvarsfördelningen mellan de tre föreningarna i Gamla hamnkaptensbostaden är inte heller helt tydlig. Dessa frågor ska också tas upp vid seminariet.

TRIVSELGRUPPEN

Företrädare för Polstjärnan, Flottans män och Gillet ska samverka för gemensamma aktiviteter och för användningen av fastigheten.

SAMARBETE

Gillet ska samarbeta med andra organisationer med samma inriktning. Som exempel kan nämnas Föreningen Sveriges sjöfartsmuseer, Föreningen Länspumpen, Föreningen Klubb Maritim och Föreningen Karlstad lever.

Januari 2017


 

Årsmötes protokoll 2016

Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 29 mars 2016

§ 1       Årsmötet öppnades av ordförande Per Lindén, som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2       Parentation hölls för under året avlidna medlemmar.

§ 3       Mötet fastställde röstlängd för årsmötet, totalt 21 röstberättigade medlemmar närvarande.

§ 4       Mötet beslutade enhälligt att välja Kjell Landin som ordförande för årsmötet och Peter Hertting som sekreterare.

§ 5       Mötet beslutade att Lennart Hallebäck och Lars-Erik Johnsson ska vara justeringsmän och rösträknare.

§ 6       Mötet fann att årsmötet varit behörigen utlyst.

§ 7       Mötet godkände den dagordning som delades ut vid årsmötet.

§ 8       Det konstaterades att verksamhetsberättelsen för 2015 var införd i nummer 1 av Spantrutan för 2016. Per Lindén lämnade några ytterligare kommentarer till berättelsen. Mötet fann att berättelsen väl reflekterade föreningens aktiviteter under det gångna året och beslutade att godkänna denna och att lägga den till handlingarna.

§ 9       Kassören Johnny Asp redovisade gillets ekonomiska ställning per den 31 december 2015. Han konstaterade bl.a. att det vid årsmötet den 31 mars 2015 utlovade nollresultatet för 2015 infriats. Mötet fann resultat och redogörelse positiva och beslutade att godkänna redogörelsen och att lägga den till handlingarna.

§ 10    Revisorn Bengt Kjellberg inledde med att understryka hur gillets ekonomiska ställning förbättrats under det år som gått. Han läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet fastställer resultat och balansräkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 11    Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12    Mötet beslutade på förslag av valberedningen att välja Peter Hertting som ordförande på ett år samt Bengt Stjernlöf, Åke Sallnäs, Johnny Asp och Åke E. Gunnarsson som ledamöter på två år och Bernt Magnusson och Yngve Andersson som suppleanter på ett år samt Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnsson som revisorer med Leif Johansson som suppleant på ett år. Mötet beslutade vidare att som valberedning välja Per Lindén, sammankallande, samt Lars-Erik Johnsson och Kenneth Magnusson. 

§ 13    På styrelsens förslag beslutade mötet att bibehålla medlemsavgiften på 250 kronor också för 2017.

§ 14    Styrelsen lade fram förslag till verksamhetsplan och budget för 2016. Verksamhetsplanen var intagen i nummer 1 av Spantrutan för 2016. Budgetförslaget lämnades ut i anslutning till årsmötet. Per Lindén lämnade några kommentarer till verksamhetsplanen. Styrelsen föreslog att det hålls fyra gillen hösten 2016 och fem våren 2017. Gillet har i år funnits i 25 år. Detta kommer att firas i anslutning till julgillet. Nummer 4 av Spantrutan för 2016 kan bli ett jubileumsnummer. Johnny Asp föredrog budgetförslaget. Han nämnde bl.a. att Spantrutan är den största kostnaden för gillet men utåt sett också den viktigaste delen i verksamheten. Mötet antog förslagen till verksamhetsplan och budget att läggas som grund för gillets arbete under 2016.

§ 15    Några motioner hade inte inkommit. Styrelsen hade inte heller några ytterligare förslag.

§ 16    Kjell Landin överlämnade ordet till Peter Hertting. Han tackade för förtroendet att bli ny ordförande. Vidare tackade han Per Lindén för mycket gott arbete som ordförande och hälsade Åke E. Gunnarsson välkommen som ny ledamot av styrelsen. Årsmötet avslutades därefter.

             Peter Hertting

             Sekreterare

             Justeras

             Kjell Landin                                                   Lars-Erik Johnsson

             Ordförande                                                 

                                                                                       Lennart Hallebäck

Måndagskaffet

Måndagskaffet vid 10-tiden i Gamla Hamnkaptenbostaden

Välkommen till Måndagskaffet vid 10-tiden i Gamla Hamnkaptenbostaden. Vi träffas, dricker kaffe och förhoppningsvis gör vi lite nytta för att hålla igång våra fina lokaler eller om vädret tillåter njuter av den fina trädgården.

Hjärtligt välkomna!

 

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB