logotype

Inför årsmötet 2019-03-26

Förslag till dagordning för årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 26 mars 2019

 § 1   Årsmötet öppnas

§ 2   Parentation

§ 3   Fastställande av röstlängd för årsmötet

§ 4   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§ 5   Val av två justeringsmän som rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet

§ 6    Frågan om mötets behöriga utlysande

§ 7    Frågan om godkännande av förslaget till dagordning

§ 8    Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2018

§ 9    Föredragning av Gillets ekonomiska ställning den 31 december 2018

§ 10  Föredragning av revisorernas berättelse

§ 11  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12  Val

         Ordförande för ett år

         Två ledamöter för två år

         Två suppleanter för ett år

         Två revisorer samt en suppleant för ett år

         En valberedning om tre medlemmar för ett år

§ 13  Medlemsavgift för 2020. Styrelsens föreslår 250 kronor

§ 14  Förslag från styrelsen om verksamhetsplan och budget för 2019

§ 15  Motioner från medlemmarna (ska ha lämnats in till styrelsen senast 21 dagar före årsmötet)

 

 Verksamhetsberättelse för Värmlands Sjöfartsgille 2018

Styrelsen 

har sedan årsmötet den 27 mars 2018 utgjorts av

Kjell Landin, ordförande,

Lennart Sjöholm, vice ordförande,

Peter Hertting, sekreterare,

Johnny Asp, kassör,

Bengt Stjernlöf, ledamot,

Karl-Gustaf Liljeberg, ledamot,

Ingela Bergström, ledamot

Yngve Andersson, suppleant,

Thomas R Ohlsson, suppleant.

Revisorer

 har varit Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnson samt Leif Johansson, suppleant.

Valberedningen

 Valberedning saknades under året.

Medlemmar

 Värmlands Sjöfartsgille hade vid årsskiftet 2018/2019 220 medlemmar, vilket ska jämföras med 229 medlemmar föregående årsskifte.

Mötesverksamheten

Årsmöte hölls den 27 mars. Det kan noteras att det då inte gick att få ihop en valberedning.

Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Ytterligare arbetsmöten har genomförts utan protokoll.

Åtta gillen har genomförts, sex med sedvanliga föredrag.

Den 30 januari besöktes Gillet av John Weslien, som berättade om Ahlmark Lines AB, 22 deltagare.

Den 27 februari berättade Per Lindén 0m skeppsbyggnad i Ukraina, 16 deltagare.

Den 24 april besöktes Gillet av Roger Alsäter, som berättade om Göta kanal, 20 deltagare.

Den 29 maj hölls en grillafton tillsammans med Polstjärnan och Flottans män, ingen uppgift om antalet deltagare.

Den 25 september visades filmen Mellan bleke och storm, 10 deltagare.

Den 30 oktober besöktes Gillet av Göran Rigemo, som kåserade över ämnet Ångvisslor och tändkulemotorer (Dalslands kanal), 20 deltagare

Den 27 november besöktes Gillet av Göran Lidström, som berättade om Vänerhamn AB, 16 deltagare.

Julgille skulle hållas den 11 december. Få anmälningar gjorde att det fick ställas in, andra året i rad.

De sex gillena, som innebar föredrag lockade i genomsnitt 17 deltagare. Siffran för motsvarande sex gillen för fem år sedan, verksamheten 2013, var 26 deltagare.

Sommarresa

 Den 23 augusti gjorde Gillet en resa till Håverud med anledning av att det gått 150 år sedan kanalen invigdes. Drygt 20 personer deltog,

Spantrutan

 Gillets tidning Spantrutan har getts ut i fyra nummer. Redaktionskommittén har bestått av Per Lindén, Bengt Stjernlöf, Lennart Sjöholm och Peter Hertting. Tidningen har fått positiva kommentarer i bl.a. Nya Wermlandstidningen. Ett stort projekt för senare delen av 2017 och inledningen av 2018 var att tillsammans med ledningen för Dalslandskanal göra ett jubileumsnummer till kanalens 150 årsjubileum.

Krigsseglardagen

Den traditionella krigsseglardagen hölls den 2 september i samarbete med Karlstads domkyrkoförsamling med god uppslutning av dem som deltagit i högmässan. Flottans män medverkade med fanborg. Kenneth Haglund höll ett kort tal och lade ned en krans vid minnesstenen utanför domkyrkan. Arrangemanget stöds av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Måndagskaffe

Gillet, Flottans män och Polstjärnan har haft gemensamt måndagskaffe under året med bl.a. trädgårdsarbete och renovering av trädgårdsmöbler.

Trivselgruppen

är ett samarbetsorgan för de tre föreningarna i Gamla Hamnkapstensbostaden, Sjöfartsgillet, Flottans män och Polstjärnan. Gruppen har haft tre sammanträden under året, den 11 april, den 14 maj och den 5 november.

 

Ekonomi

Gillets ekonomi är starkare än på många år. Den ekonomiska ställning mer i detalj kommer att framgå av den resultat- och balansräkning, som läggs fram vid årsmötet.

Fastigheten

Gillets uthyrningsverksamhet har gått bra. Intäkterna har använts till bekostnad av städning av föreningarnas gemensamma utrymmen.

Övrigt

Gillet deltog den 19 - 20 mars i Vänertings seminarium i Lidköping. Den 26 april höll två medlemmar av Gillet föredrag för Värmlands släktforskarförening kring de speciella förhållanden som gäller när man forskar kring sjöfolk. Vidare medverkade Gillet den 14 juli i Skoghallsådrans Båtförenings hamndag i Skoghall. Gillet har vid några tillfällen under 2018 kunnat hjälpa företrädare för allmänheten att spåra anhöriga, som seglat i fartyg med anknytning till Vänern.

Karlstad i januari 2019

Styrelsen

Måndagskaffet

Måndagskaffet fortsätter nu som vanligt och  vi börjar vid 11-tiden i Gamla Hamnkaptenbostaden. Förutom kaffe och trevlig samvaro så försöker vi också att göra lite nytta för att hålla igång våra fina lokaler.

Hjärtligt välkomna

 

 

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB