logotype

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 28 mars 2017

 

§ 1. Förklarades årsmötet öppnat av ordförande Peter Hertting, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Fastställde årsmötet röstlängd för årsmötet. Antecknades totalt 16 röstberättigade medlemmar.

§ 3. Kjell Landin valdes enhälligt att leda dagens årsmöte.

§ 4. Att föra dagens protokoll utsågs Åke E Gunnarsson.

§ 5. Att justera dagens protokoll valdes Tomas Olsson och Rolf Nilsson.

§ 6. Förklarades årsmötet behörigen utlyst.

§ 7. Dagordningen godkändes utan några enskilda yrkanden.

§ 8. Årsmötet förelades verksamhetsberättelse för 2016. Meddelades att medlemsantalet under det gångna verksamhetsåret sjunkit med runt 10 %, d v s med samma omfattning som under det före-gående verksamhetsåret, totalt sett en tråkig utveckling. Styrelsen har dock redan tagit itu med problemet och hoppas att kanske kunna öka medlemsantalet något.

Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 9. Förelades årsmötet bokslut för verksamhetsåret 2016.

Bokslutet kommenterades utförligt av Gillets kassör, Johnny Asp. Han berättade bl a att årets blygsamma underskott, 661:70 kr, till stor del beror på minskad lokaluthyrning, något som i sin tur beror på reparationer och ombyggnader i uthyrningsdelen av Gamla Hamnkaptensbostadens undervåning. Betydelse har givetvis också minskade medlemsavgifter samtidigt som möjligheterna till anslag respektive bidrag funnits vara mycket begränsade.

Årsmötet beslutades enhälligt

att fastställa balansräkningen, samt

att föra underskottet i ny räkning.

§ 10.  Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 förelades årsmötet och kommenterades i tillämpliga delar av revisor.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11. Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2016 ansvarsfrihet.

§ 12. Kunde noteras till protokollet att några motioner inte förelåg för behandling av årsmötet.

§ 13. Upptogs till behandling frågan om val av dels styrelse, dels övriga förtroendevalda, för verksamhetsåret 2017. Valberedningens ordförande föreslog årsmötet följande;

Val av ordförande: omval av Peter Hertting

Ledamöter två år: omval av Kjell Landin, nyval av Lennart Sjöholm

Suppleanter ett år: Yngve Andersson och Karl Gustaf Liljeberg

Revisorer ett år: ordinarie; Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnsson, suppleant; Leif Johansson

Årsmötet beslutades enhälligt

att fastställa Valberedningens förslag, samt

att omvälja Valberedningen för verksamhetsåret 2017.

§ 14. Årsmötet beslutade enhälligt att medlemsavgiften även för 2018 skall vara 250: -

§ 15. Vid årsmötet upptogs två frågor, väckta enskilda medlemmar. Dels frågan om ständigt medlemskap i Gillet, dels också frågan om utseende av hedersmedlem, vilken dock – meddelades det - redan kan utses av styrelsen.

Beslutades att överlämna första förslaget till styrelsen för beredning för att återkomma till årsmötet 2018 med yttrande/förslag i ärendet.

§ 16. Förelades årsmötet Verksamhetsplan för år 2017, varvid ställdes fråga om varför så få resor för närvarande arrangeras för medlemmarna till intressanta objekt. Meddelades att skälet hittills varit för dålig anslutning men att nya initiativ ska tas. Vidare meddelades samtidigt att årets inställda ”majgille” möjligen kommer att ersättas med en skärgårdstur med ”Polstjärnan” för medlemmarna i Gillet.

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa nämnda verksamhetsplan.

§ 17. Upptogs så till behandling förslag till budget för verksamhetsåret 2017. Kassören Johnny Asp hade en ganska positiv syn möjligheterna att öka inkomsterna, t ex genom ökad uthyrning av lokaler, genom fler medlemmar m.m.

Beslutade årsmötet enhälligt att fastställa förslaget till budget för 2017.

18. Då några fler frågor inte fanns på dagordningen tackade ordföranden för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:                          Justerat:                     Justerat:

 

Åke E Gunnarsson                     Kjell Landin               Tomas Olsson                Rolf Nilsson

sekreterare                                  Ordförande                 Justeringsman                Justeringsman

Årsmötes protokoll 2016

Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 29 mars 2016

§ 1       Årsmötet öppnades av ordförande Per Lindén, som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2       Parentation hölls för under året avlidna medlemmar.

§ 3       Mötet fastställde röstlängd för årsmötet, totalt 21 röstberättigade medlemmar närvarande.

§ 4       Mötet beslutade enhälligt att välja Kjell Landin som ordförande för årsmötet och Peter Hertting som sekreterare.

§ 5       Mötet beslutade att Lennart Hallebäck och Lars-Erik Johnsson ska vara justeringsmän och rösträknare.

§ 6       Mötet fann att årsmötet varit behörigen utlyst.

§ 7       Mötet godkände den dagordning som delades ut vid årsmötet.

§ 8       Det konstaterades att verksamhetsberättelsen för 2015 var införd i nummer 1 av Spantrutan för 2016. Per Lindén lämnade några ytterligare kommentarer till berättelsen. Mötet fann att berättelsen väl reflekterade föreningens aktiviteter under det gångna året och beslutade att godkänna denna och att lägga den till handlingarna.

§ 9       Kassören Johnny Asp redovisade gillets ekonomiska ställning per den 31 december 2015. Han konstaterade bl.a. att det vid årsmötet den 31 mars 2015 utlovade nollresultatet för 2015 infriats. Mötet fann resultat och redogörelse positiva och beslutade att godkänna redogörelsen och att lägga den till handlingarna.

§ 10    Revisorn Bengt Kjellberg inledde med att understryka hur gillets ekonomiska ställning förbättrats under det år som gått. Han läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet fastställer resultat och balansräkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 11    Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12    Mötet beslutade på förslag av valberedningen att välja Peter Hertting som ordförande på ett år samt Bengt Stjernlöf, Åke Sallnäs, Johnny Asp och Åke E. Gunnarsson som ledamöter på två år och Bernt Magnusson och Yngve Andersson som suppleanter på ett år samt Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnsson som revisorer med Leif Johansson som suppleant på ett år. Mötet beslutade vidare att som valberedning välja Per Lindén, sammankallande, samt Lars-Erik Johnsson och Kenneth Magnusson. 

§ 13    På styrelsens förslag beslutade mötet att bibehålla medlemsavgiften på 250 kronor också för 2017.

§ 14    Styrelsen lade fram förslag till verksamhetsplan och budget för 2016. Verksamhetsplanen var intagen i nummer 1 av Spantrutan för 2016. Budgetförslaget lämnades ut i anslutning till årsmötet. Per Lindén lämnade några kommentarer till verksamhetsplanen. Styrelsen föreslog att det hålls fyra gillen hösten 2016 och fem våren 2017. Gillet har i år funnits i 25 år. Detta kommer att firas i anslutning till julgillet. Nummer 4 av Spantrutan för 2016 kan bli ett jubileumsnummer. Johnny Asp föredrog budgetförslaget. Han nämnde bl.a. att Spantrutan är den största kostnaden för gillet men utåt sett också den viktigaste delen i verksamheten. Mötet antog förslagen till verksamhetsplan och budget att läggas som grund för gillets arbete under 2016.

§ 15    Några motioner hade inte inkommit. Styrelsen hade inte heller några ytterligare förslag.

§ 16    Kjell Landin överlämnade ordet till Peter Hertting. Han tackade för förtroendet att bli ny ordförande. Vidare tackade han Per Lindén för mycket gott arbete som ordförande och hälsade Åke E. Gunnarsson välkommen som ny ledamot av styrelsen. Årsmötet avslutades därefter.

             Peter Hertting

             Sekreterare

             Justeras

             Kjell Landin                                                   Lars-Erik Johnsson

             Ordförande                                                 

                                                                                       Lennart Hallebäck

Måndagskaffet

Nu tar vi sommarledigt fram till 11 september 2017 då ni är välkomna igen med nya friska krafter.

Måndagskaffet vid 10-tiden i Gamla Hamnkaptenbostaden. Vi träffas, dricker kaffe och förhoppningsvis gör vi lite nytta för att hålla igång våra fina lokaler eller om vädret tillåter njuter av den fina trädgården.

Hjärtligt välkomna

 

 

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB