logotype

Inför årsmötet 31 mars 2020

Förslag till dagordning för årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 31 mars 2020 kl. 18:00

 §1     Årsmötet öppnas

§2     Parentation för under året avlidna medlemmar

§3     Fastställande av röstlängd för årsmötet

§4     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§5     Val av två justeringsmän som rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet

§6     Frågan om årsmötets behöriga utlysande

§7     Frågan om godkännande av förslaget till dagordning

§8     Föredragning styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

§9     Föredragning av Gillets ekonomiska ställning 31 december 2019

§10 Föredragning av revisorernas berättelse

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Motioner från medlemmarna, Tilläggsmotioner, Ändringsmotioner som inkommit till styrelsen

senast 21 dagar före årsmötet, samt Styrelsens Propositioner

Val

§13 Ordförande för ett år, Vice ordförande för två år

Två ledamöter en för två år och en för ett år (som ersättare för Thomas Olsson), Kassör för två år

Suppleanter för ett år, Två revisorer för ett år

§14 Förslag från styrelsen om verksamhetsplan och budget för 2020

§15 Medlemsavgift för 2021, Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

§16 Diskussion om hur Gillets verksamhet kan vitaliseras

§17 Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse för Värmlands Sjöfartsgille 2019

STYRELSEN

Styrelsen har sedan årsmötet den 26 mars 2019 utgjorts av

Kjell Landin, ordförande,

Karl-Gustav Liljeberg, vice ordförande,

Lennart Sjöholm, sekreterare,

Johnny Asp, kassör,

Bengt Stjernlöf, ledamot,

Ingela Bergström, ledamot,

Thomas R. Olsson, ledamot (Avgått under 2019, suppleanterna har ersatt Thomas som ledamot vid styrelsemöten)

Lars-Ingvar Schützer, suppleant,

Sverker Lundgren, suppleant

REVISORER

Revisorer har under året varit Bengt Kjellberg och Peter Hertting

VALBEREDNINGEN

Valberedning saknades under året.

MEDLEMMAR

Värmlands Sjöfartsgille hade vid årsskiftet 2019/2020 195 medlemmar, vilket är 10% lägre än förra året och utgör en oroande trend som alla medlemmar uppmanats att stävja genom rekrytering.

MÖTESVERKSAMHETEN

Årsmöte hölls den 26 mars. Det kan noteras att det då inte gick att få ihop en valberedning.
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Ytterligare arbetsmöten har genomförts utan protokoll.

Den 16 februari besöktes Gillet av Sara Kjellgren och Sandra Lithman, som berättade om Båtbussarna i Karlstad, 23 deltagare.

Den 23 april höll Lennart Sjöholm ett fördrag om forskning om fartyg och sjöfolk.

Den 26 maj hölls en grillafton tillsammans med Polstjärnan och Flottans män, 23 deltagare.

Den 19 september hölls en skeppfest arrangerad av Flottans Män.

Den 24 september besöktes Gillet av mästerlotsen Jonas Alexandersson, som berättade om lotsning på Vänern, förr, nu och i framtiden, 30 deltagare.

Den 17 oktober hölls en oktoberfest av Flottans Män i god Bayersk stil.

Den 29 oktober besöktes Gillet av Sven Åke Andrén, som berättade om Rederi AB Dagny, 25 deltagare.

Den 26 november besöktes Gillet av Björn Johansson som berättade om bärgningen av restaurangpråmen Båten, 16 deltagare

Den 5 december Julagille tillsammans med Flottans Män, 28 deltagare

SPANTRUTAN

Gillets tidning Spantrutan har under året getts ut i fyra nummer. Redaktionskommittén har bestått av Per Lindén, Bengt Stjernlöf, Lennart Sjöholm, Peter Hertting och Lars-Ingvar Schützer.  Årgångar av Spantrutan inbundna i bokformat erbjuds till medlemmar och våra läsare att köpas. Styrelsen har under året på olika sätt blivit informerad av att redaktionskmmitten, som sedan 2013 har ansvarat för Spantrutans kvalité och produktion, att flera medlemmar önskas entledigas och att nytt blod, kraft och idéer måste tillföras redaktionskommittén under kommande år för att Spantrutan ska bestå.

KRIGSSEGLARDAGEN

Den årliga krigsseglardagen firades helt enligt tradition den 1 september i samband med högmässan i Karlstads domkyrka. Den arrangerades av Karlstads domkyrkoförsamling tillsammans med Sjöfarts Gillet och Flottans Män. Flottans män stod för en fanborg och Kenneth Haglund, Sjöfarts Gillet höll tal under kransnedläggningen vid monumentet. Stämningen var högtidlig och uppslutningen god också till följande kaffestund sponsrad av Sjöfarts Gillet.

MÅNDAGSTRÄFFAR/KAFFE

För ökad kommunikation och ömsesidig insikt har Gillet, Flottans män och Polstjärnan varje måndag under året haft gemensamt ”måndagskaffe” (11:00) vilket förutom skrönor resulterat i krafttag för gemensam trevnad genom bl.a. trädgårdsvård och iordningställande av möbler såväl utomhus som inomhus.

TRIVSELGRUPPEN

som är det formella samarbetsorgan för de tre föreningarna i Gamla Hamnkapstensbostaden, SjöfartsGillet, Flottans män och Polstjärnan. Gruppen ansvarar för koordinering av gemensamma aktiviteter, vård av gemensamma utrymmen samt en samstämmig kontakt med kommunen angående fastigheten och dess vård. Förutom informella möten har gruppen haft tre sammanträden under året, den 25 mars, 15 April och den 13 Maj

FASTIGHETEN

Kommunen har under sommarhalvåret varit behjälplig att utomhus röja av, utföra reparationer och gjort behövlig markplanering.  Tyvärr har kommunen senarelagt påpekad invändig renovering. Uthyrningsverksamhet har gått bra. Intäkterna har använts till bekostnad av möbler, material och städning av föreningarnas gemensamma utrymmen.

EKONOMI

Gillets ekonomi är starkare än på många år. Den ekonomiska ställning mer i detalj kommer att framgå av den resultat- och balansräkning, som läggs fram vid årsmötet.

ÖVRIGT

Årligen arrangeras ett varvsforum där alla medlemmar, både enskilda, föreningar och institutioner möts. Årets varvsforum arrangerades av Landskronas varvshistoriska förening i samarbete med Sjöhistoriska museet och Per Lindén representerade Värmlands Sjöfatsgille. Skoghalls Ådrans Båtföreningshamndag 14 juli i Skoghall, var väl representerad av Gillet.

Tre redaktionsmedlemmar gjorde studiebesök på en verkstad i Mariestad där det pågick ett bruksbåts bygge av Torsösnipan, besöket finns beskrivet i Spantrutan nr 4, 2019.

Karlstad i januari 2020

Styrelsen

 

                                               

Oktoberfest 17 oktober 2019

“Octoberfest” TORSDAGEN den 17:e October kl 18:00 då tillhörande dryck och mat serveras till självkostnadspris (ca 100)

Flottans Män har inbjudit VSG's styrelse och medlemmar. Med minnet av förra årets fest så blir detta ett härligt kalas.


Deltagar anmälan till dessa festligheter kan göras antingen med SMS eller telefon till Ingela (070-303 75 50) eller Kjell (0727-45 40 35) senast 10 oktober.

 

Skeppsfest 19 september

“SkeppsFest” TORSDAGEN den 19:e September, kl 18:00. då Ärtsoppa med sedvanliga tillbehör serveras till en kostnad av det facila priset av 50kr.

Flottans Män har inbjudit VSG's styrelse och medlemmar

Deltagar anmälan till denna festlighet kan göras antingen med SMS eller telefon till Ingela (070-303 75 50) eller Kjell (0727-45 40 35) senast en vecka före ovan datum.

Gillen ny tid

Styrelsen har beslutatt att våra Gillen skall börja kl. 18.00

Styrelsen 2019

VSG – STYRELSE 2019-2020 

ORDFÖRANDE:

Kjell Landin (1/1år)                               Firma

0727 45 40 35 

VICE ORDFÖRANDE:                        

Karl-Gustav Liljeberg (2/2 år)              Uthyrnings syst. & kontroll; Nycklar & Lokalinspektion

070 540 77 89                                     Firma           

 SEKRETERARE:                                

Lennart Sjöholm (1/2 år)                      Sekreteraruppgifter + Styrelsematerial

070 847 22 71                                        Redaktionskommitté Spantrutan - Medlem

KASSÖR:

Johnny Asp (2/2 år)                              Finanser, Bokföring, Medlemsavg. Medlemsregister

070 683 62 13                                        Utskickslista/Spantrutan & Revisorkontakt, Firma

ORDINARIE LEDAMOT:

Ingela Bergström (2/2 år)                     Medlemsrekrytering & Medlemsvård

070 303 75 50                                        Fastighetsvård & kommunkontakt fastighet

ORDINARIE LEDAMOT:

Bengt Stjernlöf (2/2 år)                         Redaktionskommitté Spantrutan – Layout, Editering &

070 563 42 90                                        teknisk hantering

ORDINARIE LEDAMOT:

Tomas R. Olsson (1/2 år)                     Medlemsrekrytering & Medlemsvård

073 353 92 22                                        Sponsor rekrytering & kontakt (Annonser Spantrutan)

SUPPLEANT:

Lars-Ingvar Schutzer (1/1år)               Medlemsrekrytering & Medlemsvård

070 910 84 61                                        Bibliotek

SUPPLEANT:

Sverker Lundgren (1/1 år)                   Medlemsrekrytering & Medlemsvård

070 286 10 68                                        Sponsor rekrytering & kontakt (Annonser Spantrutan)

REVISOR:

Bengt Kjellberg (1/1 år)

070 3797200

REVISOR:

Peter Hertting (1/1 år)                              Redaktionskommitté Spantrutan - Medlem

070 530 06 21

REDAKTIONSKOMMITTÉN – SPANTRUTAN;

PER LINDEN; 070 262 04 87 är ”Sammankallande” medlem förutom ovan nämnda medlemmar

WEBBSIDA - UNDERHÅLL;

Per Linden hjälper till med underhåll, men kräver uppdaterat material & underlag från styrelsen.

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2019 

  Protokoll fört vid årsmöte Värmlands Sjöfartsgille 2019-03-26.

§1     Ordf. Kjell Landin öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§2     Parentation för under året avlidna medlemmar.

§3     Vid fastställande av röstlängd för mötet visade det sig att 15 betalande medlemmar var närvarande.

§4     Kjell Landin valdes av mötet att leda detsamma. Som sekr. för mötet valdes Karl Gustaf Liljeberg

§ 5    Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötesprotokollet. Mötet beslutade Sverker Lundgren och Lennart Sjöholm

§ 6    Frågan om årsmötets behöriga utlysande besvarades av mötet med ett enhälligt ja.

§ 7    Mötet godkände dagordningen utan några yrkanden.

§ 8    Verksamhetsberättelsen för 2018, som fanns att tillgå vid mötet och i Spantrutan 2019–1, godkändes och beslutades att läggas till handlingarna.

§ 9    Beträffande Gillets ekonomiska ställning per 2018-12-31 meddelade Gillets kassör Jonny Asp, att ekonomin är god med ett plusresultat. Bl.a. ökade intäkterna pga. Spantrutans Jubileumsnummer Dalslands Kanal. Uthyrning av lokaler har också gett intäkter.             Medlemsantalet har dock sjunkit något. I övrigt hänvisar Asp till balansräkningen, som mötet enhälligt beslutade att godkänna.

§ 10  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret föredrogs av Bengt Kjellberg. Han hade några synpunkter men var nöjd med verksamheten och poängterade kassörens arbete samt föreslår mötet ansvarsfrihet.

§ 11  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret besvarades av mötet med ett enhälligt ja. 

§ 12  Val av styrelse för verksamhetsåret 2019

  • Ordförande Kjell Landin 1 år
  • Två ledamöter 2 år, Lennart Sjöholm och Tomas R Olsson
  • Två suppleanter 1 år, Lars-Ingvar Schützer och Sverker Lundgren
  • Två revisorer 1 år, Bengt Kjellberg och Peter Hertting

        Bengt Stjernlöf, Jonny Asp, Karl-Gustaf Liljeberg och Ingela Bergström har 1 år kvar.  

Beträffande ny Valberedning har styrelsen inte lyckats få fram någon ny sådan för nästa verksamhetsår. Ordföranden frågade då de närvarande om någon var intresserad, men ingen visade något intresse. Så även kommande verksamhetsår får styrelsen hantera uppgiften.  

§ 13     Mötet beslutade, efter förslag från styrelsen, om oförändrad årsavgift 250 kr för verksamhetsåret 2020.

§ 14     Ang. förslag till verksamhetsplan och budget för 2019, som medlemmarna tidigare kunnat ta del av, beslutade mötet att godkänna förslagen.

§ 15     Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 16     Ordf. Kjell Landin tackade för förtroendet att leda årsmötet och avslutade detsamma.

Mötet avslutades med sedvanligt kaffe.        

 

/ Kjell Landin /                                                                               / Karl Gustaf Liljeberg /

  ordf.                                                                                                         sekr.

/ Lennart Sjöholm /                                                                         / Sverker Lundgren /

   just.                                                                                                      just.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               

 

Måndagskaffet

Måndagskaffet fortsätter nu som vanligt och  vi börjar vid 11-tiden i Gamla Hamnkaptenbostaden. Förutom kaffe och trevlig samvaro så försöker vi också att göra lite nytta för att hålla igång våra fina lokaler.

Hjärtligt välkomna

 

 

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB