logotype

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2018

Förslag till verksamhetsplan för 2018

 Stadgar

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet fastställa en verksamhetsplan för varje verksamhetsår, där verksamheten presenteras.

Gillen

 Under vintern och våren 2018 ska det hållas fem gillen, varav  ett är årsmötet den 27 mars. Program för övriga är fastställt. Den 30 januari besöks Gillet av Johan Weslien, Ahlmark Lines AB, som talar om rederiets verksamhet i dag. Den 27 februari berättar Per Lindén om skeppsindustrin i Ukraina. Den 24 april besöks Gillet av Roger Altsäter vid Göta kanalbolaget, som berättar om kanalens historia och om de stora renoveringsprojekt, som nu pågår. Den 29 maj hålls våravslutning tillsammans med Flottans män och Polstjärnan. Till hösten hålls fyra gillen, som ännu inte är planerade.

Måndagsträffar

Gillets målsättning är att under året skapa en bättre struktur kring måndagsträffarna i syfte framför allt få till stånd en effektivare skötsel av fastigheten. De tre föreningarna ska till ett sammanträde i trivselkommittén den 11 april redovisa förslag om hur detta ska ske.

Spantrutan

Tidningen ska komma ut med fyra nummer under året, nummer 1 med manusstopp den 25 januari och distribution vecka 7, nummer 2 med manusstopp den 25 april och distribution vecka 20, nummer 3 med manusstopp den 25 augusti och distribution vecka 37 och nummer 4 slutligen med manusstopp den 25 oktober och distribution vecka 46.

Nummer 1 blir ett jubileumsnummer med anledning av att Dalslands kanal detta år funnits i 150 år. Detta projekt inleddes hösten 2017 i nära samarbete med ledningen för kanalbolaget.

Samarbete med andra föreningar och institutioner

Gillet ska samarbeta med andra organisationer med samma inriktning. Som exempel kan nämnas Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseér, Föreningen Länspumpen och Föreningen Klubb Maritim.

Övriga aktiviteter

Gillet medverkar med föredrag i en sammankomst den 26 april, som Karlstads släktforskarförening anordnar.

Gillet avser att ordna en resa till Dalslands kanal i samband med kanalens 150 årsjubileum.

Den traditionella krigsseglardagen planeras till söndagen den 2 september.

Karlstad i januari 2018

Styrelsen

 

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan för 2017

Stadgar

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet för varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan, där verksamheten preciseras för att uppnå Gillets ändamål enligt § 2 i stadgarna.

Ledning och styrning

Under februari ska hållas ett seminarium med styrelsen och andra medlemmar. Syftet är att ta fram arbetsformer för Gillet, som engagerar fler medlemmar och som effektiviserar arbetet inom Gillet. I detta projekt ingår bl.a. den framtida skötseln av Gamla hamnkaptensbostaden, organisationsformen för Spantrutan och ett program för medlemsrekrytering. Förslag från seminariet ska redovisas vid årsmötet den 28 mars.

Gillen

Under vintern och våren ska fem gillen hållas, varav ett är årsmötet den 28 mars. Program för de övriga är fastställda, den 31 januari, då Tomas Riste, Region Värmland, talar om dagsläget för slussfrågan i Trollhättan, den 21 februari, då vi besöker Skärgårds muséet på Hammarö och den 25 april, då Ingvar Dyberg, tidigare lotsbefälhavare för Vänerns Seglationsstyrelse och chef för Trollhätte kanalverk talar om farleder på Vänern och Göta älv. För den gemensamma våravslutningen för Flottans män, Polstjärnan och Gillet har vi inom trivselgruppen diskuterat om vi skulle kunna göra en utfärd med S/S Polstjärnan.

Under hösten ska det hållas fyra gillen, varav det i december är ett julgille. Övriga gillen är inte planerade ännu. Vissa möten kommer att vara öppna för allmänheten och då annonseras i Karlstads kommuns evenemangsdatabas. Det är viktigt att de intressanta föredrag som hålls i Gillet marknadsförs som ett led i den nödvändiga utåtriktade verksamheten.

Krigsseglardagen

Den traditionella krigsseglardagen kommer att genomföras en söndag i september i domkyrkan. Mer information kommer i Spantrutan.

Det är självklart att hedra minne av de som arbetat inom yrkessjöfarten och förolyckats där under andra världskriget. Program fastställs i samråd med företrädare för Karlstads domkyrkoförsamling.

Måndagsträffar

Planerade måndagsträffar var under senhösten 2016 inställda på grund av reparationsarbeten efter en vattenskada i undervåningen. Reparationsarbetena i det gemensamma köket beräknas vara avslutade till månadsskiftet januari/februari. Därefter kan måndagsträffarna återupptas.

Spantrutan

Tidningen är planerad till fyra nummer under 2017. Under våren planeras följande utgivningar: Nr 1 har manusstopp den 25 januari med distribution vecka 7 och nr 2 har manusstopp den 25 april med distribution vecka 20. Övriga nummer bestäms senare.

Bengt Stjernlöf lämnar redaktörssysslan efter det att nr 1 för 2017 getts ut. Per Lindén har åtagit sig att svara för nr 2. Vid det seminarium som presenterats ovan kommer den framtida redaktionen för Spantrutan att diskuteras.

Det behövs fler annonsörer till tidningen.

Biblioteket och antikvariatet

Biblioteket hålls öppet måndagar med måndagsmöten klockan 10.00 - 12.00 samt en timme före varje gille för utlåning till medlemmar. Det innehåller ungefär 1 200 titlar. Ny litteratur kommer att anskaffas efter beslut i styrelsen. I antikvariatet finns ungefär 200 titlar till försäljning. Inköp till antikvariatet kommer inte att ske. Gåvor tas dock emot.

Maritima rariteter

Det inköpsstopp som gällt sedan 2015 fortsätter att gälla. Här får vi förlita oss på gåvor.

Dokumentation

Tidigare beslut att inventera och dokumentera tavlor, bilder och andra inventarier i Gillets ägo har inte fullföljts under 2016 men nämnda åtgärder ska genomföras under 2017.

Den Knutssonska bildsamlingen ska skannas och göras sökbar på en databas. För detta ska bidrag sökas ur någon fond.

Hemsida/IT

Gillets hemsida ska hållas uppdaterad och vara ett komplement till Spantrutan när det gäller information till medlemmarna, hjälpa till att skapa kontakter och sprida kunskap om föreningen. Hemsidans hantering mer konkret ska tas upp vid seminariet.

Fastigheten

Erfarenheter från senare år visar att skötseln av Gamla hamnkaptensbostaden kräver större arbetsinsatser än vad Gillet hittills satt av. Ansvarsfördelningen mellan de tre föreningarna i Gamla hamnkaptensbostaden är inte heller helt tydlig. Dessa frågor ska också tas upp vid seminariet.

Trivselgruppen

Företrädare för Polstjärnan, Flottans män och Gillet ska samverka för gemensamma aktiviteter och för användningen av fastigheten.

Samarbete med andra föreningar och institutioner

Gillet ska samarbeta med andra organisationer med samma inriktning. Som exempel kan nämnas Föreningen Sveriges sjöfartsmuseer, Föreningen Länspumpen, Föreningen Klubb Maritim och Föreningen Karlstad lever.

 

Styrelsen för Värmlands Sjöfartsgille

Antagen vid årsmötet 2017-03-28

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB