logotype

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2020

Värmlands Sjöfartsgille - förslag till verksamhetsplan för 2020

INTRODUKTION

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet för varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan, där verksamheten preciseras för att uppnå Gillets ändamål enligt § 2 i stadgarna.

Verksamheten 2020 kommer att följa de principer som gällt under många år MEN med intensifierat fokus på medlemsrekrytering och Spantrutans överlevnad, genom en villig/entusiastisk återväxt av dess redaktionskommitté.

GILLEN

Under vintern och våren ska fem gillen hållas, varav ett är årsmötet den 31 mars. För närvarande är planerna att den 28 januari besöks gillet av Benny Ruus som berättar om ”Kanalers historia & Dalslands Kanal”. Den 25 februari besöks gillet av Jonas Andersson Länsstyrelsen som ska skildra Väner-fisket förr, nu och i framtiden. Den 21 april är när denna plan skrivs ännu inte fastställt. Den 26 maj är det våravslutning tillsammans med Flottans män och Polstjärnan. Under hösten ska det hållas fyra gillen, varav det i december är planerat som ett julgille. Övriga höstgillen är inte planerade i detalj ännu.

Möten som är öppna för allmänheten annonseras genom Karlstads kommuns evenemangsdatabas.

SPANTRUTAN

Tidningen är tilltänkt att utkomma med fyra nummer under 2020. Under våren planeras följande utgivningar: Nr 1 har manusstopp den 25 januari med distribution vecka 7, nr 2 har manusstopp den 25 april med distribution vecka 20, nr 3 har manusstopp den 25 augusti med distribution vecka 37 och nr 4 manusstopp den 25 oktober med distribution vecka 46. 2020 kommer bli ett kritiskt år för Spantrutans – föreningens flaggskepp – vara eller icke vara. Då nuvarande redaktionskommitté har annonserat att flera medlemmar önska välförtjänt dra sig tillbaka, är det av yttersta vikt att hela medlemskåren engagerar sig i en lösning för att fortsätta distribution av denna högkvalitativa tidskrift.

KRIGSSEGLARDAGEN

Den traditionella krigsseglardagen kommer att genomföras en söndag i september i domkyrkan. Program fastställs i samråd med företrädare för Karlstads domkyrkoförsamling. Flottans män medverkar i denna programpunkt och Gillet sannolikt sponsra efterföljande kaffestund.

MÅNDAGSTRÄFFAR/KAFFE

Måndagsträffarna som hålls, varje måndag 11:00, gemensamt med Flottans män och Polstjärnan har varit ett gott forum för ökad kommunikation och förståelse mellan de tre föreningarna. Detta har i sin tur förbättrat och ökat de gemensamma aktiviteterna och koordinering av materiellt underhåll.

BIBLIOTEK & ANTIKVARIAT

Biblioteket & antikvariat kommer under året att inventeras och för utlåning till medlemmar hålles det öppet en timme före varje gille

HEMSIDA / IT

Gillets hemsida ska hållas uppdaterad och vara ett komplement till Spantrutan när det gäller information till medlemmarna, hjälpa till att skapa kontakter och sprida kunskap om föreningen. På försök, har en ny Facebook-sida nyss skapats och rekrytering till denna pågår i skrivande stund, förutsättning för en kvalitativ aktivitet är ett mångsidigt input och deltagande.

TRIVSELGRUPPEN

Företrädare för Polstjärnan, Flottans män och Gillet ska samverka för gemensamma aktiviteter, bra underhåll och användningen av fastigheten. Samarbete med andra föreningar och institutioner som tex. Vuxenskolan etc för kursverksamhet såsom navigation - (förarintyg/Skeppar examen) modellbygge ska underlättas.

GILLETS SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER MED LIKARTAD INRIKTNING.

Som exempel kan nämnas Vänertinget, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseer, Föreningen Länspumpen, Föreningen Klubb Maritim och Föreningen Karlstad lever. Gillet ska också samarbeta med Karlstads kommun genom deltagande i föreningsträffar och liknande. Gillet kommer att delta i Skoghalls Ådrans Båtförenings hamn-dag i juli 2020.

ÖVRIGT

Det är en målsättning at Gillets klenoder, gåvor och lös egendom inventeras under året.

Januari 2020 Styrelsen för Värmlands Sjöfartsgille.

Verksamhetsplan 2019

Värmlands Sjöfartsgille - Verksamhetsplan för 2019 godkänd vid årsmötet 2109-03-26

Stadgar

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar. Enligt stadgarna ska årsmötet för varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan, där verksamheten preciseras för att uppnå Gillets ändamål enligt § 2 i stadgarna.

Verksamheten 2019 kommer att följa de principer, som gällt under många år.

Gillen

Under vintern och våren ska fem gillen hållas, varav ett är årsmötet den 26 mars. Program för de övriga är fastställda. Den 29 januari besöks Gillet av Björn Nisk, chef för sjöräddningsstationen på Hammarö. Den 26 februari är temat båtbussarna i Karlstad Den Program för den 30 april är när denna plan skrivs inte fastställt. Den 28 maj är det våravslutning tillsammans med Flottans män och Polstjärnan. Under hösten ska det hållas fyra gillen, varav det i december är ett julgille. Övriga höstgillen är inte planerade ännu.

Vissa möten kommer att vara öppna för allmänheten och då annonseras i Karlstads kommuns evenemangsdatabas.

Krigsseglardagen

Den traditionella krigsseglardagen kommer att genomföras en söndag i september i domkyrkan. Program fastställs i samråd med företrädare för Karlstads domkyrkoförsamling .Flottans män medverkar i denna programpunkt.

Måndagsträffar

Måndagsträffar hålls tillsammans med Flottans män och Polstjärnan.

Spantrutan

Tidningen är planerad till fyra nummer under 2017. Under våren planeras följande utgivningar: Nr 1 har manusstopp den 25 januari med distribution vecka 7, nr 2 har manusstopp den 25 april med distribution vecka 20, nr 3 har manusstopp den 25 augusti med distribution vecka 37 och nr 4 manusstopp den 25 oktober med distribution vecka 46. Spantrutan behöver fler skribenter och sponsorer.

Biblioteket och antikvariatet

Biblioteket hålls öppet en timme före varje gille för utlåning till medlemmar. Biblioteket och antikvariatet bör inventeras under året.

Hemsida/IT

Gillets hemsida ska hållas uppdaterad och vara ett komplement till Spantrutan när det gäller information till medlemmarna, hjälpa till att skapa kontakter och sprida kunskap om föreningen.

Trivselgruppen

Företrädare för Polstjärnan, Flottans män och Gillet ska samverka för gemensamma aktiviteter och för användningen av fastigheten.

Samarbete med andra föreningar och institutioner

Gillet ska samarbeta med andra organisationer med samma inriktning. Som exempel kan nämnas Vänertinget, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseér, Föreningen Länspumpen, Föreningen Klubb Maritim och Föreningen Karlstad lever. Gillet ska också samarbeta med Karlstads kommun genom deltagande i föreningsträffar och liknande. Gillet kommer  att delta i Skoghallsådrans Båtförenings hamndag i juli 2019.

Övrig verksamhet

Bibliotek och antikvariat ska gås igenom. Gillets lösa egendom ska inventeras.

Januari 2019

Styrelsen för Värmlands Sjöfartsgille

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB